1 - اين مبالغ تقريبي است / اما بسيار نزديك به واقعيت و ممكن است در برخي از شركتها كمي بالا و پايين داشته باشد / اما به هر صورت نوسان هر رنج از حقوق بيان شده بيشتر از 200 تا 300 هزار تومان نخواهد بود .

2 - هيچگاه در رزومه خود ننويسيد ( طبق قانون كار ) و به هيچ عنوان اين جمله را از كارفرما نپذيريد چون قانون كار و حداقل آن كه هر ساله تعيين مي شود براي كارگران ساده و بي تخصص و غير دانشگاهي است نه براي شما كه كارشناس و كارشناس ارشد هستيد و 4 الي 6 يا 8 سال در دانشگاه كسب تخصص نموده ايد و بعضا هم طراز مهندسين و يا بالاتر از مهندسين هستيد و داراي تخصص حسابداري و مالي.

منبع